Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti

Pri inštalácii ovládača môžete vyhľadať zariadenia v sieťach typu TCP/IP.
Počas inštalácie sa automaticky nastaví profil konfigurácie a funkcie zariadenia zodpovedajúce modelu tlačiarne. Profil konfigurácie môžete v prípade potreby takisto zmeniť alebo importovať.
POZNÁMKA
V prípade sieťových prostredí iného typu ako TCP/IP si pozrite postup na inštaláciu so zadaním portu alebo IP adresy.
Ak neviete, aké sieťové prostredie používate, obráťte sa na správcu siete.

Predpoklady

Systémové požiadavky
Povolenie nastavení pre [Použiť WSD] a [Nastavenia Multicast Discovery] na zariadení (pre sieťové prostredia používajúce WSD)
Nastavenia funkcie výberu jazyka (Plug & Play) zariadenia
Nastavte [Výber PDL (Plug and Play)] na zariadení podľa používaného ovládača. Podrobnosti o nastavení nájdete v návode k zariadeniu.
Zariadenie je v rovnakej podsieti ako používaný počítač
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Zobrazte obrazovku [Pracovná plocha] (ak používate Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

Postupy

1.
Spustite inštalačný program.
Ak používate inštalačný program stiahnutý z webových stránok:
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa rozbalil. Ak sa inštalačný program po rozbalení nespustí automaticky, dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
Ak používate priložený disk CD-ROM:
(1) Vložte disk CD-ROM do počítača → kliknite na položku [Installation].
(2) Na obrazovke [Installation] skontrolujte ovládač → kliknite na položku [Installation].
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
[+][-]
2.
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
3.
Prečítajte si dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na položku [Áno].
4.
Vyberte možnosť [Štandardná] → kliknite na položku [Ďalej].
[Aktivácia tlačiarní v režime spánku a vyhľadanie]: Túto možnosť vyberte, ak chcete rozpoznať zariadenia v sieti, ktoré sú v režime spánku.
5.
Vyberte požadované položky → kliknite na položku [Ďalej].
[Canon Driver Information Assist Service]: Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť funkciu získania informácií o zariadení v prostredí tlačového servera.
6.
V zozname [Zoznam tlačiarní] vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať.
[Zariadenia IPv4]/[Zariadenia IPv6]/[Zariadenia WSD]: Kliknutím na jednotlivé karty môžete prepínať medzi zobrazeniami.
Ak sa zariadenie v zozname [Zoznam tlačiarní] nezobrazuje, kliknite na položku [Znova vyhľadať]. Ak sa zariadenie nezobrazí ani po opätovnom vyhľadaní, vyberte možnosť [Vlastná] a nainštalujte zadaním portu alebo IP adresy.
7.
Ak chcete zmeniť názov zariadenia, nastavte ho ako predvolené zariadenie alebo zmeňte profil konfigurácie, vyberte položku [Nastaviť informácie o tlačiarni] → kliknite na položku [Ďalej].
V opačnom prípade kliknite na položku [Ďalej] a prejdite na krok 9.
8.
Zmeňte [Názov tlačiarne] → kliknite na položku [Ďalej].
[Profil konfigurácie] > [Zmeniť]: Na túto položku kliknite, len ak chcete zmeniť alebo importovať profil konfigurácie.
Potom kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a vykonajte potrebné operácie.
[+][-]
[Nastaviť ako predvolenú]: Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť zariadenie ako bežne používané.
[Používať ako zdieľanú tlačiareň]: Túto možnosť vyberte, ak chcete zariadenie zdieľať.
9.
Skontrolujte [Zoznam tlačiarní na inštaláciu ovládačov] → kliknite na položku [Spustiť].
[Vybrať tlačiarne na aktualizáciu]: Kliknite na túto položku, ak niektoré tlačiarne nepotrebujete aktualizovať.
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
10.
Kliknite na položku [Reštartovať] alebo [Ukončiť].
Ak sa informácie o zariadení nedajú získať počas inštalácie, nastavte informácie o zariadení pred tlačou. Takisto môžete zmeniť alebo importovať profil konfigurácie.

Príbuzné témy