Cập nhật/Gỡ Trình điều khiển (Driver)

Phần này giải thích các phương pháp cập nhật và gỡ trình điều khiển.
Đồng thời giải thích về quy trình gỡ shortcut dẫn tới phần hướng dẫn trực tuyến.