Gỡ cài đặt Lối tắt đến Hướng Dẫn Online

Phần này giải thích quy trình gỡ cài đặt lối tắt đến trang web có chứa hướng dẫn online cho các sản phẩm Canon, được tạo bằng CD-ROM được cung cấp.
1.
Đưa CD-ROM được cung cấp vào máy tính.
2.
Nhấp vào [Start Software Programs].
Nếu bảng chọn CD-ROM không hiển thị, nhấp vào "Mở chi tiết" tiếp sau đó.
[+][-]
3.
Nhấp vào [Start] cho [Manual Uninstaller] trong màn hình [Start Software Programs].
4.
Nhấp vào [Next].
Thao tác gỡ cài đặt bắt đầu.
5.
Nhấp vào [Quit].
6.
Trong màn hình [Start Software Programs], nhấp vào [Back].
7.
Nhấp vào [Exit] trong màn hình cài đặt.