Cập nhật trình điều khiển

Bạn có thể cập nhật các trình điều khiển đã cài trên máy theo phiên bản mới hơn.
Bạn nên tải xuống trình điều khiển mới nhất với các chức năng và/hoặc hệ điều hành mới và cập nhật chúng.
Bạn cũng có thể cập nhật trình điều khiển đã cài đặt trong khi cài đặt trình điều khiển cho một thiết bị mới nhưng trong phần này, chỉ có quy trình cập nhật trình điều khiển đã cài đặt được giải thích.

Điều kiện tiên quyết

Tải trình cài đặt
Bạn có thể tải xuống bản cập nhật trình cài đặt từ trang Web của Canon (http://www.canon.com/).
Kết nối thiết bị bằng dây cáp USB và bật nguồn điện (khi cập nhật một trình điều khiển đã cài trên máy bằng một kết nối USB).
Khi khởi động máy tính, đăng nhập là thành viên của Administrators.
[Màn hình hiển thịBàn làm việc] (khi sử dụng Windows 8.1/Server 2012 R2)

Quy trình

1.
Khởi động trình cài đặt → thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
2.
Chọn [Tùy chỉnh] chọn [Cài Đặt Máy In] → nhấp vào [Tiếp].
3.
Chọn [Cập Nhật Trình Điều Khiển Máy In Hiện Có] → nhấp vào [Tiếp].
4.
Kiểm tra [Danh Sách Máy In cho Cài Đặt Trình Điều Khiển] → nhấp vào [Bắt đầu].
Nếu có các thiết bị bạn không muốn cập nhật trình điều khiển, nhấp [Chọn Máy In để Cập Nhật] → bỏ chọn các thiết bị khỏi [Danh Sách Máy In] → nhấp [OK].
5.
Nhấp vào [Thoát].
Khởi động lại máy tính của bạn khi hiển thị thông báo hướng dẫn bạn làm như vậy.
Khi cập nhật trên máy chủ in, cập nhật trình điều khiển trên máy khách, tham khảo quy trình cài đặt máy tính là máy khách máy in chia sẻ.

Chủ đề liên quan