Không thể tìm thấy thiết bị được kết nối qua cổng WSD

Có nhiều nguyên nhân có thể xem xét. Thay đổi cài đặt nếu cần thiết trong khi tham khảo từng "Biện pháp khắc phục".

Nguyên nhân 1.

Cài đặt thiết bị không đúng.
Biện pháp khắc phục
Kiểm tra xem các thông số sau đã được cài đặt trên thiết bị chưa. Nếu chưa được cài đặt, thay đổi thông số hoặc cài đặt trình điều khiển thích hợp.
Cài đặt cho cả [Dùng WSD] và [Cài Đặt Phát Hiện Truyền Thông Đa Hướng] được kích hoạt.
[Chọn PDL (Cắm và Chạy)] và Ngôn ngữ mô tả trang của trình điều khiển đã đúng.
Để biết chi tiết về phương pháp cài đặt cho chức năng Ngôn ngữ mô tả trang (cắm và chơi) của thiết bị, tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Nguyên nhân 2.

Thông số mạng của hệ điều hành không đúng.
Biện pháp khắc phục
Kiểm tra xem các cài đặt cần thiết đã được cài đặt trong cài đặt mạng của hệ điều hành hay chưa. Nếu chưa, hãy thay đổi cài đặt
Ở Windows 10/Server 2016
Hiển thị [Thiết đặt] > [Mạng và Internet] → nhấp vào biểu tượng hiển thị trong phương pháp kết nối với mạng hiện tại → bật [Đặt PC này là có thể phát hiện].
Ở Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Từ màn hình [Bàn làm việc], hiển thị charm bar → [Thiết đặt] > [Thay đổi các thiết đặt PC] > [Mạng] → nhấp vào biểu tượng hiển thị trong phương pháp kết nối với mạng hiện tại → bật [Tìm thiết bị và nội dung].
Ở Windows 7/Server 2008 R2
Hiển thị [Panel Điều khiển] > [Mạng và Internet] > [Trung tâm Mạng và Chia sẻ] → nhấp vào [Thay đổi thiết đặt chia sẻ chuyên sâu] → chọn [Công khai] > [Tắt khám phá mạng].
Ở Windows Server 2008
Hiển thị [Panel Điều khiển] > [Mạng và Internet] > [Trung tâm Mạng và Chia sẻ] → nhấp vào nút hiển thị ở bên phải của [Khám phá mạng] trong [Chia sẻ và Khám phá] → chọn [Tắt khám phá mạng].

Nguyên nhân 3.

Thiết bị không được hiển thị trong kết quả tìm kiếm do trình điều khiển tương ứng với thiết bị được tìm thấy đã được cài đặt từ trước.
Biện pháp khắc phục
Nếu bạn muốn cài đặt một trình điều khiển bằng việc tìm kiếm thiết bị, trước tiên gỡ cài đặt trình điều khiển, sau đó tìm lại.

Chủ đề liên quan