Cách tham khảo Phần trợ giúp

Để biết chi tiết về cách sử dụng trình điều khiển và từng chức năng, tham khảo phần trợ giúp.
Phần trợ giúp được hiển thị bằng cách nhấp vào [Trợ giúp] trong màn hình cài đặt in của trình điều khiển.