Giới Thiệu Trình Điều Khiển Này

Đây là một trình điều khiển máy in chung hỗ trợ cho các thiết bị khác nhau. Bạn có thể dùng cùng một trình điều khiển cho mọi kiểu máy in bằng cách thay đổi các thiết lập cho cổng in và thông tin về thiết bị.

Tính Năng

Thông tin về chức năng và các lựa chọn của thiết bị được quy định chung trong "thông tin cấu hình". Khi chuyển sang "thông tin cấu hình", có thể chuyển luôn cả màn hình cài đặt trình điều khiển cho phù hợp với chức năng của thiết bị.
Bạn không cần phải cài đặt lại trình điều khiển khi thêm hoặc thay thiết bị.

Sử Dụng Thông Tin Cấu Hình

Thông tin cấu hình tương ứng với từng mẫu máy in đã được chuẩn bị trước. Bạn có thể tùy chỉnh và sử dụng thông tin cấu hình tương ứng với việc quản lý hoạt động của máy in của bạn.
Bằng cách áp dụng thông tin cấu hình cho trình điều khiển, có thể thay đổi các cài đặt trong bảng [Cài Đặt Thiết Bị] và có thể cài đặt các chức năng cụ thể cho thiết bị. Bạn cũng có thể xuất và lưu cài đặt chức năng và tùy chọn cho thiết bị trong bảng [Cài Đặt Thiết Bị] làm thông tin cấu hình.
Ví Dụ Về Cách Sử Dụng Thông Tin Cấu Hình
Tạo màn hình cài đặt trình điều khiển cho kiểu máy in bạn đang sử dụng
Khi lấy được thông tin về kiểu mẫu máy in từ thiết bị, sẽ có một thông tin cấu hình tự động gắn kèm theo và màn hình thiết lập sẽ thay đổi để phù hợp với thiết bị. Khi không lấy được các thông tin thì phải tự gắn kèm thông tin cấu hình.
Định cấu hình cài đặt trình điều khiển một cách hiệu quả cho nhiều máy tính
Bạn có thể xuất và lưu cài đặt chức năng thiết bị và tùy chọn của bảng [Cài Đặt Thiết Bị] thành thông tin cấu hình. Thông tin thiết bị của trình điều khiển được sử dụng trong các máy tính khác có thể dễ dàng cài đặt theo nhóm bằng cách nhập thông tin cấu hình đã được xuất.
Nếu bạn không thể lấy thông tin thiết bị, bạn có thể áp dụng bằng cách nhập thông tin cấu hình đã được xuất trong môi trường có thể lấy thông tin.

Chủ đề liên quan