Yêu cầu Hệ thống

Trình điều khiển này có thể được sử dụng trong các môi trường và hệ thống sau.

Hệ Điều Hành

Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Đối với môi trường tính toán dựa trên máy chủ:
Các hệ điều hành trong môi trường máy chủ:
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Các cấu phần máy chủ:
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Các hệ điều hành cho máy chủ cụm:
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2
Windows Server 2016

Máy Tính

Máy tính chạy bất kỳ phần mềm hệ điều hành nào ở trên đúng cách.
LƯU Ý
Để biết về trạng thái hỗ trợ của các hệ điều hành và gói dịch vụ mới nhất, kiểm tra trên trang web của Canon (http://www.canon.com/).

Các Dịch Vụ Cần Thiết Cho Chức Năng Lấy Thông Tin Thiết Bị

Nếu bạn muốn sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị, bạn cần các dịch vụ và môi trường sau.

Dịch Vụ Hệ Điều Hành

Bạn chỉ có thể sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị khi tất cả các dịch vụ sau được cài đặt trong hệ điều hành và không được đặt là [Đã vô hiệu hóa].
Remote Procedure (RPC)
TCP/IP NetBIOS Helper Service
Workstation

Giao Thức

UDP hay TCP (IPv4 hay IPv6)

Cấu Hình Kết Nối Thiết Bị Hỗ Trợ

Khi kết nối mạng: TCP/IP hoặc IPX
Khi kết nối nội bộ (32-bit): USB