Giới thiệu Tập tin Readme

Các hạn chế và biện pháp thận trọng về việc cài đặt hoặc sử dụng trình điều khiển được bao gồm trong tập tin Readme.
Tập tin Readme được lưu theo tên trong gói thư mục của trình điều khiển.
Readme_vi-VN.hta
Nếu bạn đang cài đặt hoặc sử dụng trình cài đặt, bạn có thể tham khảo Readme trong màn hình bằng lựa chọn [Cài Đặt Máy In].