Các Lưu ý và Cảnh báo Liên quan đến Cài đặt

Lưu ý đến các mục sau khi cài đặt
Nếu màn hình hiển thị yêu cầu bạn chấp nhập sự thay đổi trong máy tính, cho phép thay đổi.
Nếu màn hình An ninh Windows hiển thị chỉ báo rằng nhà phát hành trình điều khiển không thể được xác minh, cho phép cài đặt.
Khi lấy thông tin trình điều khiển sử dụng Canon Driver Information Assist Service, nếu có hiển thị cảnh báo về việc gỡ bỏ Tường lửa Windows đang chặn, gỡ bỏ tường lửa.
Nếu bạn sử dụng chương trình cài đặt để cài đặt trình điều khiển, bạn có thể cập nhật trình điều khiển hiện tại đồng thời khi bạn cài đặt trình điều khiển mới.