Cài Đặt Sử Dụng Cổng WSD

Phần này giải thích quy trình tìm kiếm thiết bị trên mạng từ Windows sử dụng cổng WSD (Dịch Vụ Web Trên Thiết Bị) và cài đặt trình điều khiển.
QUAN TRỌNG
Nếu bạn cài đặt bằng cách sử dụng cổng WSD, bạn không thể sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị.
Nếu bạn muốn cài đặt nhiều trình điều khiển, hãy chia sẻ cổng TCP/IP chuẩn. Bạn không thể cài đặt nhiều trình điều khiển bằng cách sử dụng cổng WSD port.

Điều kiện tiên quyết

Yêu cầu Hệ thống
Cài đặt chức năng chọn Ngôn ngữ miêu tả trang (Cắm & Chơi) của thiết bị
Cài đặt [Chọn PDL (Cắm và Chạy)] trên thiết bị để phù hợp với trình điều khiển bạn đang sử dụng. Để biết chi tiết về cách cài đặt, tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị.
Cài đặt bằng Chỉ định Cổng hoặc Địa chỉ IP
Chỉ định một cổng tạm thời ([LPT1], v.v.) và cài đặt trình điều khiển.

Quy trình

1.
Hiển thị [Thiết bị và Máy in] → nhấp vào [Thêm thiết bị].
2.
Chọn thiết bị đích → nhấp vào [Tiếp].
Cài đặt thông tin thiết bị sau khi cài đặt hoàn tất.
Thông tin cấu hình đã được cài đặt trong [Cấu Hình Cơ Bản (Tương Thích)] trong quá trình cài đặt. Để bật các chức năng của thiết bị, thay đổi thông tin cấu hình phù hợp với thiết bị của bạn và cài đặt chức năng thiết bị và thông tin tùy chọn.
LƯU Ý
Sau khi hoàn tất cài đặt, biểu tượng máy in thêm vào sau khi cài đặt chỉ định cổng tạm thời sẽ không cần thiết nữa. Để xóa biểu tượng này, nhấp chuột phải vào biểu tượng cần xóa → nhấp vào [Loại bỏ Thiết bị] hoặc [Dỡ cài đặt].

Chủ đề liên quan