Cài Đặt Lối Tắt Đến Hướng Dẫn Online

Phần này giải thích quy trình cài đặt lối tắt đến trang web có chứa hướng dẫn online cho các sản phẩm Canon.
1.
Đưa CD-ROM được cung cấp vào máy tính.
2.
Nhấp vào [Installation].
Nếu bảng chọn CD-ROM không hiển thị, nhấp vào "Mở chi tiết" tiếp sau đó.
[+][-]
3.
Chỉ chọn hộp chọn [Manuals] trong màn hình [Installation] → nhấp vào [Install].
4.
Chọn ngôn ngữ → nhấp vào [Tiếp].
5.
Đọc HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP PHẦN MỀM CANON → nhấp vào [Có].
6.
Kiểm tra thư mục đích cài đặt → nhấp vào [Cài đặt].
Nếu bạn muốn thay đổi thư mục đích cài đặt, nhấp vào [Browse].
Thao tác cài đặt bắt đầu.
7.
Nhấp vào [Quit].
8.
Nhấp vào [Next] → [Exit].
Lối tắt được tạo trên màn hình nền của bạn.