Cài đặt bằng Chỉ định Cổng hoặc Địa chỉ IP

Bạn có thể chỉ định thủ công cổng hoặc địa chỉ IP để sử dụng cho mạng được kết nối hoặc thiết bị được kết nối cục bộ và cài đặt trình điều khiển. Cài đặt theo quy trình này khi bạn không thể tự động phát hiện một thiết bị trên mạng hoặc yêu cầu cài đặt riêng.
Như khi bạn sử dụng một cổng hiện nay, bạn có thể thêm một cổng TCP/IP chuẩn hoặc cổng máy in mạng.
Nếu thiết bị được kết nối trong quá trình cài đặt, thông tin cấu hình tương ứng với mẫu máy in sẽ được cài đặt. Bạn cũng có thể thay đổi hoặc nhập thông tin cấu hình nếu cần.

Điều kiện tiên quyết

Yêu cầu Hệ thống
Các Lưu ý và Cảnh báo Liên quan đến Cài đặt
Xác nhận cổng được chỉ định.
Chỉ định một cổng TCP/IP chuẩn hoặc một cổng máy in mạng. Bạn có thể chỉ định một cổng đã được đăng ký. Bạn có thể chọn một cổng tạm thời ([LPT1] v.v) và cài đặt nó sau khi hoàn thành cài đặt.
Xác nhận tên hoặc địa chỉ IP của thiết bị (nếu thêm một cổng TCP/IP chuẩn).
Nếu bạn đang cài đặt bằng việc thêm một cổng TCP/IP chuẩn, bạn cần nhập tên và địa chỉ IP của thiết bị. Đối với tên của thiết bị, sử dụng tên mà thiết bị được sử dụng trên mạng. Nếu bạn không biết tên hoặc địa chỉ IP của thiết bị, kiểm tra với người quản trị mạng.
Khi khởi động máy tính, đăng nhập là thành viên của Administrators.
Hiển thị màn hình [Bàn làm việc] (khi sử dụng Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

Quy trình

1.
Khởi động chương trình cài đặt.
Nếu bạn đang sử dụng chương trình cài đặt tải xuống từ trang web:
Nhấp đúp vào file tải xuống để giải nén. Nếu chương trình cài đặt không tự động khởi động sau khi giải nén, nhấp đúp vào [Setup.exe].
Nếu bạn đang sử dụng CD-ROM kèm theo:
(1) Đưa CD-ROM vào máy tính → nhấp vào [Installation].
(2) Trên màn hình [Installation], xác nhận trình điều khiển → nhấp vào [Installation].
Nếu bảng chọn CD-ROM không hiển thị, nhấp vào "Mở chi tiết" tiếp sau đó.
[+][-]
2.
Chọn ngôn ngữ → nhấp vào [Tiếp].
3.
Đọc HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP PHẦN MỀM CANON → nhấp vào [Có].
4.
Chọn [Tùy chỉnh] → nhấp vào [Tiếp].
5.
Nếu màn hình dưới đây được hiển thị, chọn [Thêm Máy In Mới] → nhấp vào [Tiếp].
[Cập Nhật Trình Điều Khiển Máy In Hiện Có]: Chọn phần này nếu bạn chỉ muốn cập nhật trình điều khiển. Nếu bạn chọn phần này, trong màn hình tiếp theo, nhấp vào [Chọn Máy In để Cập Nhật] → chọn thiết bị để cập nhật từ [Danh Sách Máy In] → nhấp vào [OK]. Sau đó nhấp vào [Bắt đầu] → bỏ qua đến bước 9.
[Canon Driver Information Assist Service]: Chọn phần này khi bạn muốn sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị trong môi trường máy chủ in.
6.
Cài đặt cổng.
Khi thêm một cổng TCP/IP tiêu chuẩn
(1) Nhấp vào [Thêm Cổng] → chọn [Standard TCP/IP Port] từ [Cổng để Thêm] → nhấp vào [OK].
(2) Nhấp vào tên thiết bị hoặc địa chỉ IP theo hướng dẫn của trình hướng dẫn.
[Tên Cổng] được tự động nhập. Thay đổi tên cổng nếu được yêu cầu.
Nếu màn hình [Additional port information required] được hiển thị, nhấp vào "Mở chi tiết" sau và thực hiện các thao tác cần thiết.
[+][-]
Khi thêm một cổng máy in mạng
(1) Nhấp vào [Thêm Cổng] → chọn [Mạng] từ [Cổng để Thêm] → nhấp vào [OK].
(2) Chọn máy in mạng bạn đang sử dụng → nhấp vào [OK].
Khi sử dụng một cổng mạng hiện tại
Chọn một cổng từ [Cổng].
7.
Cài đặt [Tên Máy In] nếu cần → nhấp vào [Tiếp].
[Thông Tin Cấu Hình] > [Thay đổi]: Chỉ nhấp vào đây nếu bạn cần thay đổi hoặc nhập thông tin cấu hình.
Nhấp vào "Mở chi tiết" sau và thực hiện các thao tác cần thiết.
[+][-]
[Đặt làm Mặc Định]: Chọn phần này để đặt thiết bị làm thiết bị thường được sử dụng.
[Sử Dụng dưới dạng Máy In Chia Sẻ]: Chọn phần này nếu bạn muốn chia sẻ thiết bị.
Nếu bạn đã thêm hoặc chọn cổng máy in mạng, bạn không thể cài đặt [Tên Máy In] và [Sử Dụng dưới dạng Máy In Chia Sẻ].
8.
Kiểm tra [Danh Sách Máy In cho Cài Đặt Trình Điều Khiển] → nhấp vào [Bắt đầu].
Tiếp tục cài đặt theo hướng dẫn trên màn hình.
9.
Nhấp vào [Khởi động lại] hoặc [Thoát].
Nếu không thể lấy thông tin thiết bị trong quá trình cài đặt, hãy cài đặt thông tin thiết bị trước khi in. Bạn cũng có thể thay đổi hoặc nhập thông tin cấu hình cùng lúc.

Chủ đề liên quan