Cài Đặt Nguồn Và Điểm Đích Đầu Ra Của Giấy

Phần này giải thích sự liên quan giữa cài đặt trình điều khiển và các tùy chọn nguồn giấy và điểm đích đầu ra. Tham khảo cài đặt thiết bị của thông tin cấu hình được chọn cho [Thông Tin Cấu Hình] trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị].
Nếu [Cấu Hình Cơ Bản (Canon)] được lựa chọn cho [Thông Tin Cấu Hình], tham khảo cài đặt đối với mẫu máy in mà bạn đang sử dụng.
LƯU Ý
Một số tùy chọn có thể không sử dụng được phụ thuộc vào trình điều khiển và thiết bị bạn đang sử dụng.

Máy In Laze

Cài Đặt Nguồn Giấy

Hộp Thoại [Nguồn Giấy]

[Nguồn Giấy Chuẩn]
A-1 [Ngăn x 1]
[Ngăn/Cassette Tùy Chọn]
B-1 [Ngăn x 1]
B-2 [Ngăn x 2]
B-3 [Ngăn x 3]
B-4 [Ngăn x 4]
[Hộc Tùy Chọn]
C-1 [Bộ Hộc Giấy]
D [Khay Phong Bì]

iR-ADV

Cài Đặt Nguồn Giấy

Hộp Thoại [Nguồn Giấy]

[Nguồn Giấy Chuẩn]
A-1 [Ngăn x 1]
A-2 [Ngăn x 2]
A-3 [Hộc x 2 + Ngăn x 2]
[Ngăn/Cassette Tùy Chọn]
B-1 [Ngăn x 1]
B-2 [Ngăn x 2]
B-3 [Ngăn x 3]
B-4 [1-Bộ Nạp Cassette]
B-5 [2-Bộ Nạp Cassette]
B-6 [3-Bộ Nạp Cassette]
B-7 [Bộ Nạp Cassette Sức Chứa Lớn]
[Hộc Tùy Chọn]
C-1 [Bộ Hộc Giấy]
C-2 [Hộc POD Phụ]
C-3 [Hộc Giấy Đa Ngăn]
[Bộ Chèn]
D-1 [Bộ Chèn Tài Liệu (Khay x 2)]
D-2 [Bộ Chèn của Bộ Gấp Giấy/Bộ Chèn Tài Liệu (Khay x 1)]
E [Inserters of Paper Folding Unit]
[Bộ Nạp Phong Bì]
F-1 [Ngăn 1]
F-2 [Ngăn 2]

Cài Đặt Điểm Đích Đầu Ra

Hộp Thoại [Cài Đặt Đầu Ra Giấy]

A-1 [Khay Sao Chép]
B-1 [Khay Bộ Hoàn Tất Bên Trong]
B-2 [Khay Bổ Sung Của Bộ Hoàn Tất Trong]
B-3 [Khay Bên Trong 1]
B-4 [Khay Bên Trong 2]
C-1 [Khay Bộ Hoàn Tất 1 [Không Chia Bộ]]
C-2 [Khay Bộ Hoàn Tất 2 [Không Chia Bộ]]
C-3 [Khay Bộ Hoàn Tất 1]
C-4 [Khay Bộ Hoàn Tất 2]

iR-ADV PRO

Cài Đặt Nguồn Giấy

Hộp Thoại [Nguồn Giấy]

[Nguồn Giấy Chuẩn]
A-1 [Hộc x 2 + Ngăn x 2]
[Hộc Tùy Chọn]
B-1 [Bộ Hộc Giấy]
B-2 [Hộc POD Phụ]
B-3 [Hộc Giấy Đa Ngăn]
[Bộ Chèn]
C-1 [Document Insertion Unit]
C-2 [Bộ Chèn Tài Liệu (Khay x 2)]
C-3 [Bộ Chèn của Bộ Gấp Giấy/Bộ Chèn Tài Liệu (Khay x 1)]

Cài Đặt Điểm Đích Đầu Ra

Hộp Thoại [Cài Đặt Đầu Ra Giấy]

Khay Bộ Hoàn Tất
A-1 [Khay Bộ Hoàn Tất 1]
A-2 [Khay Bộ Hoàn Tất 2]
A-3 [Khay Bộ Hoàn Tất 1 [Không Chia Bộ]]
A-4 [Khay Bộ Hoàn Tất 2 [Không Chia Bộ]]

imagePRESS

Cài Đặt Nguồn Giấy

Hộp Thoại [Nguồn Giấy]

[Nguồn Giấy Chuẩn]
A-1 [Ngăn x 3]
A-2 [Hộc x 1]
A-3 [Hộc x 2]
[Hộc Tùy Chọn]
B-1 [Hộc POD Phụ]
B-2 [Hộc POD]
B-3 [Hộc POD + Hộc POD Phụ]
B-4 [Hộc POD + Hộc POD Phụ x 2]
B-5 [Hộc Giấy Đa Ngăn]
[Bộ Chèn]
C-1 [Document Insertion Unit]
C-2 [Bộ Chèn Tài Liệu (Khay x 2)]
C-3 [Bộ Chèn Tài Liệu [iPR C7010VP/6010]]
C-4 [Bộ Chèn Tài Liệu Đa Ngăn]
D [Bộ Chèn của Bộ Đóng Gáy Hoàn Hảo]
E [Khay Đa Năng]

Cài Đặt Điểm Đích Đầu Ra

Hộp Thoại [Cài Đặt Đầu Ra Giấy]

Khay Bộ Hoàn Tất
A-1 [Khay Bộ Hoàn Tất 1]
A-2 [Khay Bộ Hoàn Tất 2]
A-3 [Khay Bộ Hoàn Tất 1 [Không Chia Bộ]]
A-4 [Khay Bộ Hoàn Tất 1 [iPR C7010VP/6010]]
A-5 [Khay Bộ Hoàn Tất 2 [iPR C7010VP/6010]]
Bộ Xếp Chồng
B-1 [Bộ Xếp Chồng a [Xếp Chồng]]
B-2 [Bộ Xếp Chồng b [Xếp Chồng]]
B-3 [Bộ Xếp Chồng a [Khay Đầu Ra]]
B-4 [Bộ Xếp Chồng b [Khay Đầu Ra]]
B-5 [Bộ Xếp Chồng a [Xếp Chồng] [iPR C7010VP/6010]]
B-6 [Bộ Xếp Chồng b [Xếp Chồng] [iPR C7010VP/6010]]
B-7 [Bộ Xếp Chồng a [Khay Đầu Ra] [iPR C7010VP/6010]]
B-8 [Bộ Xếp Chồng b [Khay Đầu Ra] [iPR C7010VP/6010]]

Máy In Đa Năng

Cài Đặt Nguồn Giấy

Hộp thoại [Nguồn Giấy]

[Nguồn Giấy Chuẩn]
A-1 [Ngăn x 1]
A-2 [Ngăn x 2]
[Ngăn/Cassette Tùy Chọn]
B-1 [Ngăn x 1]
B-2 [Ngăn x 2]
B-3 [Ngăn x 3]
B-4 [1-Bộ Nạp Cassette]
B-5 [2-Bộ Nạp Cassette]
B-6 [3-Bộ Nạp Cassette]
[Bộ Nạp Phong Bì]
C-1 [Ngăn 1]
C-2 [Ngăn 2]

Cài Đặt Điểm Đích Đầu Ra

Hộp thoại [Cài Đặt Đầu Ra Giấy]

A-1 [Khay Sao Chép]
A-2 [Khay Bộ Hoàn Tất Bên Trong]
A-3 [Khay Bổ Sung Của Bộ Hoàn Tất Trong]
A-4 [Khay Bên Trong 1]
A-5 [Khay Bên Trong 2]