Nhập Thông Tin Cấu Hình

Phần này giải thích quy trình nhập tập tin thông tin cấu hình đã xuất (*.typ) và cài đặt thông tin thiết bị.
Nếu bạn không thể lấy thông tin thiết bị, bạn có thể áp dụng bằng cách nhập thông tin thiết bị đã được xuất trong môi trường có thể lấy thông tin.
QUAN TRỌNG
Nếu thông tin cấu hình phù hợp với thiết bị bạn đang sử dụng không được chọn, một số chức năng thiết bị có thể không sử dụng được.

Điều kiện tiên quyết

Các cài đặt trên thiết bị
Nếu thiết bị được kết nối qua cổng WSD, [Dùng Duyệt WSD] đã được thiết lập thành bật.
Nếu thiết bị được kết nối bằng cách chỉ định cổng chuẩn TCP/IP, [Lấy Thông Tin Quản Lý Máy In từ Máy Chủ] đã được thiết lập thành bật.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn của thiết bị.
Khi khởi động máy tính, đăng nhập vào với tư cách là thành viên của Administrators.

Quy trình

1.
Hiển thị [Thiết bị và Máy in] từ [Panel Điều khiển] của Windows.
2.
Nhấp chuột phải vào biểu tượng thiết bị bạn muốn cài đặt → chọn [Thuộc tính Máy in] từ menu hiển thị.
Nếu bạn đang sử dụng trình điều khiển với nhiều kiểu thiết bị, hãy chọn kiểu mà bạn muốn cài đặt sau khi chọn [Thuộc tính Máy in].
3.
Hiển thị bảng [Cài Đặt Thiết Bị] → nhấp vào [Thay đổi].
4.
Chọn [Chọn Thủ Công] → nhấp vào [] (Nhập Thông Tin Cấu Hình).
5.
Chọn tập tin thông tin cấu hình để nhập → nhấp vào [Mở].
6.
Nhấp vào [OK] → nhấp vào [OK] trong bảng [Cài Đặt Thiết Bị].