Cài Đặt Thông Tin Thiết Bị

Phần này giải thích quy trình cài đặt các tùy chọn được cài đặt trong thiết bị và thiết lập các chức năng dành riêng để có thể sử dụng thiết bị. Đầu tiên, áp dụng thông tin cấu hình phù hợp với mẫu máy in cho trình điều khiển, và thay đổi cài đặt trong bảng [Cài Đặt Thiết Bị]. Sau đó, cài đặt chức năng thiết bị và thông tin tùy chọn. Nếu bạn có thể sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị, chức năng và thông tin tùy chọn của thiết bị sẽ được cài đặt tự động.
Thực hiện giải quyết vấn đề theo trường hợp dưới đây.
Nếu bạn cài đặt bằng chương trình cài đặt với kết nối mạng:
Bình thường, khi đang cài đặt, thông tin thiết bị sẽ được lấy, và thông tin cấu hình và chức năng thiết bị và thông tin tùy chọn được cài đặt tự động. Theo quy trình sau đây, kiểm tra đảm bảo thông tin cấu hình phù hợp với mẫu máy in được áp dụng và rằng [Thông Tin Thiết Bị] có được cài đặt về [Tự Động] không.
Nếu bạn cài đặt bằng chương trình cài đặt với kết nối USB:
Trong quá trình cài đặt, thông tin cấu hình tương ứng với mẫu máy in được cài đặt tự động. Chức năng lấy thông tin thiết bị không được hỗ trợ trong môi trường USB. Theo quy trình sau, kiểm tra đảm bảo thông tin cấu hình phù hợp với mẫu máy in được áp dụng và cài đặt chức năng thiết bị và thông tin cấu hình bằng cách thủ công.
Nếu không lấy được thông tin thiết bị trong quá trình cài đặt, hoặc nếu bạn không thể sử dụng các chức năng thiết bị và tùy chọn:
Theo quy trình sau, cài đặt thông tin cấu hình và chức năng thiết bị và thông tin tùy chọn tự động hoặc thủ công.
Nếu bạn đã thêm tùy chọn vào thiết bị:
Theo quy trình sau, kiểm tra đảm bảo thông tin cấu hình phù hợp với mẫu máy in được áp dụng và cài đặt tùy chọn bổ sung tự động hoặc thủ công.
Nếu bạn thay đổi mẫu máy in mà bạn đang sử dụng:
Sau khi thay đổi cổng, và cài đặt thông tin cấu hình và chức năng thiết bị và thông tin tùy chọn tự động hoặc thủ công, theo quy trình sau.

Điều kiện tiên quyết

Các cài đặt trên thiết bị
Nếu thiết bị được kết nối qua cổng WSD, [Dùng Duyệt WSD] đã được thiết lập thành bật.
Nếu thiết bị được kết nối bằng cách chỉ định cổng chuẩn TCP/IP, [Lấy Thông Tin Quản Lý Máy In từ Máy Chủ] đã được thiết lập thành bật.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn của thiết bị.
Khi khởi động máy tính, đăng nhập vào với tư cách là thành viên của Administrators.
Nếu bạn thay đổi mẫu máy in mà bạn đang sử dụng: Thay đổi Cổng

Quy trình

1.
Hiển thị [Thiết bị và Máy in] từ [Panel Điều khiển] của Windows.
2.
Nhấp chuột phải vào biểu tượng thiết bị bạn muốn cài đặt → chọn [Thuộc tính Máy in] từ menu hiển thị.
Nếu bạn đang sử dụng trình điều khiển với nhiều kiểu thiết bị, hãy chọn kiểu mà bạn muốn cài đặt sau khi chọn [Thuộc tính Máy in].
3.
Hiển thị bảng [Cài Đặt Thiết Bị].
4.
Kiểm tra xem thông tin cấu hình có phù hợp với thiết bị bạn đang sử dụng hay không → nếu không phù hợp với mẫu máy in, nhấp vào [Thay đổi].
Nếu thông tin cấu hình phù hợp với mẫu máy in đã được cài đặt, bỏ qua đến bước 6.
QUAN TRỌNG
Nếu bạn chưa lựa chọn thông tin cấu hình phù hợp với thiết bị bạn đang sử dụng, thông tin thiết bị có thể sẽ không được áp dụng một cách hợp lý và một vài chức năng của thiết bị có thể sẽ không sử dụng được. Lựa chọn một thông tin cấu hình phù hợp trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị]. Các cài đặt không hiển thị ở tờ [Cài Đặt Thiết Bị] không có thông tin thiết bị thu được áp dụng vào chúng.
5.
Chọn [Chọn Tự Động Thông Tin Cấu Hình Phù Hợp với Thiết Bị Của Bạn] → nhấp [OK].
Chỉ khi thiết bị ngoại tuyến hoặc bạn cần chọn thông tin cấu hình bằng cách thủ công, chọn [Chọn Thủ Công] → chọn thông tin cấu hình từ [Thông Tin Cấu Hình] → nhấp vào [OK].
6.
Xác nhận rằng [Thông Tin Thiết Bị] được cài đặt là [Tự Động] → nhấp vào [OK].
Nếu [Thông Tin Thiết Bị] được cài đặt là [Tự Động], thông tin thiết bị sẽ được lấy và chức năng thiết bị và thông tin tùy chọn sẽ được cài đặt tự động.
Nếu bạn muốn lấy lại thông tin thiết bị khi thêm một tùy chọn, v.v., nhấp vào [] (Truy Xuất Thông Tin Trạng Thái Thiết Bị).
Nếu [Thông Tin Thiết Bị] được cài đặt là [Cài Đặt Thủ Công], thông tin thiết bị không được lấy. Cài đặt các tùy chọn kèm theo thiết bị và các chức năng hỗ trợ bởi thiết bị bằng cách thủ công.
LƯU Ý
Ngay cả khi bạn có thể sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị, một số thông tin thiết bị phải được cài đặt thủ công. Để biết thêm chi tiết, tham khảo phần giải thích về cài đặt chức năng thiết bị.
Nếu trong bất kỳ trường hợp nào trong các trường hợp sau, có khả năng bạn không thể lấy một số thông tin thiết bị. Nếu điều này xảy ra, hãy cài đặt thủ công các tùy chọn.
Nếu sử dụng kết nối USB
Nếu sử dụng thiết bị hoặc cổng không thể lấy thông tin thiết bị
Nếu thông tin cấu hình được cài đặt là [Cấu Hình Cơ Bản (Tương Thích)], bạn không thể lấy thông tin thiết bị. Hãy cài đặt thủ công các tùy chọn.
Bạn có thể xuất và lưu các cài đặt thông tin thiết bị trong bảng [Cài Đặt Thiết Bị] làm thông tin cấu hình. Bằng cách nhập các thông tin cấu hình đã xuất, bạn có thể cài đặt tất cả các thông tin thiết bị cùng một lúc.

Chủ đề liên quan