การติดตั้งไฟล์ PPD

หัวข้อนี้อธิบายขั้นตอนการติดตั้งไฟล์ PPD (ไฟล์ PDL (Printer Description Language))
หากคุณพิมพ์โดยใช้ไดรเวอร์ PS จากแอปพลิเคชันอื่น เช่น PageMaker, QuarkXPress ตามการใช้งานนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นที่กำหนดไว้สำหรับเครื่องพิมพ์ได้ หากต้องการติดตั้งไฟล์ PPD คุณต้องคัดลอกไฟล์ไปไว้ในตำแหน่งที่กำหนด
1.
ดับเบิลคลิกไฟล์ [gpps3.cab] ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้จาก CD-ROM
PS3\32BIT\Driver
PS3\x64\Driver
2.
คัดลอกไฟล์ PPD [cns3gp.ppd] ไปไว้ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งานอย่างเหมาะสม
สำหรับปลายทางการคัดลอกไฟล์ PPD โปรดดูคู่มือของแอปพลิเคชันแต่ละรายการ