การเปลี่ยนพอร์ต

หัวข้อนี้เกี่ยวกับขั้นตอนในการเปลี่ยนพอร์ตที่ใช้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย
ถ้าคุณกำหนดพอร์ตของอุปกรณ์ไว้ชั่วคราวเมื่อติดตั้งไดรเวอร์ ให้เปลี่ยนไปใช้พอร์ตที่ถูกต้องโดยปฏิบัติตามขั้นตอนนี้
ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการสร้างพอร์ต Raw หรือ LPR TCP/IP มาตรฐาน

เงื่อนไข

การติดตั้งไดรเวอร์
ตรวจสอบชื่อหรือที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ (กรณีที่เพิ่มพอร์ต TCP/IP มาตรฐาน)
เพิ่มพอร์ต TCP/IP มาตรฐานได้โดยคุณต้องใส่ชื่ออุปกรณ์หรือที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ สำหรับชื่อของอุปกรณ์ ให้ใช้ชื่ออุปกรณ์ที่มีอยู่ในเครือข่าย หากคุณไม่รู้ชื่อหรือที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่าย
การกำหนดโพรโทคอลที่จะใช้
Raw: โพรโทคอลที่สามารถใช้งานกับ Windows สามารถถ่ายทอดข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า LPR
LPR: โพรโทคอลที่มักใช้กับ TCP/IP
เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ให้เข้าสู่ในระบบในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Administrators

ขั้นตอน

1.
แสดง [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] จาก [แผงควบคุม] ของ Windows
2.
คลิกขวาที่ไอคอนของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า → เลือก [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์]
3.
แสดงหน้า [พอร์ต] → กำหนดพอร์ต
เมื่อใช้พอร์ตที่มีอยู่:
เลือกพอร์ตจาก [พอร์ต]
เมื่อเพิ่มพอร์ต TCP/IP มาตรฐาน:
(1) คลิก [เพิ่มพอร์ต] → เลือก [พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน] จาก [ชนิดพอร์ตที่มีอยู่] → คลิก [สร้างพอร์ต]
(2) ใส่ชื่ออุปกรณ์หรือที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ตามขั้นตอนที่แสดงในโปรแกรมช่วยเหลือ
[ชื่อพอร์ต] จะใส่มาให้โดยอัตโนมัติ หากจำเป็นให้เปลี่ยนชื่อพอร์ต
หากหน้าจอ [คุณต้องใส่ข้อมูลพอร์ตเพิ่มเติม] ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก "แสดงรายละเอียด" ต่อไปและปฏิบัติขั้นตอนที่จำเป็น
[+][-]
(3) คลิก [เสร็จสิ้น] → คลิก [ปิด] ในกล่องโต้ตอบ [พอร์ตเครื่องพิมพ์]
4.
หากคุณต้องการกำหนดค่าพอร์ต TCP/IP มาตรฐาน ให้คลิก [กำหนดค่าพอร์ต]
5.
กำหนดค่าพอร์ต
เมื่อใช้ Raw:
เลือก [Raw] ที่ [โพรโทคอล] → คลิก [ตกลง]
เมื่อใช้ LPR:
(1) เลือก [LPR] ที่ [โพรโทคอล] → ระบุคิวการพิมพ์รายการใดรายการหนึ่งที่ [การตั้งค่า LPR] > [เลขที่คิว]
LP: สั่งพิมพ์ตามการตั้งค่าการจัดคิวการพิมพ์ที่อุปกรณ์ จะใช้การตั้งค่านี้โดยปกติ
SPOOL: สั่งพิมพ์หลังจากส่งข้อมูลการจัดคิวการพิมพ์ไปที่ฮาร์ดดิสก์ทุกครั้ง โดยไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าที่อุปกรณ์
DIRECT: สั่งพิมพ์โดยไม่ส่งข้อมูลการจัดคิวการพิมพ์ไปที่ฮาร์ดดิสก์ทุกครั้ง โดยไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าที่อุปกรณ์
(2) คลิก [ตกลง]
6.
คลิก [ปิด]