แหล่งจ่ายกระดาษและการตั้งค่าปลายทางการพิมพ์

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างการตั้งค่าไดรเวอร์และตัวเลือกแหล่งจ่ายกระดาษและปลายทางการพิมพ์ ให้ดูที่การตั้งค่าอุปกรณ์ของโปรไฟล์การกำหนดค่าที่เลือกใน [โปรไฟล์การกำหนดค่า] ในหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์]
หากเลือก [การกำหนดค่าพื้นฐาน (Canon)] สำหรับ [โปรไฟล์การกำหนดค่า] ให้ดูการตั้งค่าสำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน
หมายเหตุ
ตัวเลือกบางรายการอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไดรเวอร์และอุปกรณ์ที่คุณใช้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

การตั้งค่าแหล่งจ่ายกระดาษ

กล่องโต้ตอบ [แหล่งจ่ายกระดาษ]

[แหล่งจ่ายกระดาษมาตรฐาน]
A-1 [ลิ้นชัก x 1]
[ลิ้นชัก/ตลับเพิ่มเติม]
B-1 [ลิ้นชัก x 1]
B-2 [ลิ้นชัก x 2]
B-3 [ลิ้นชัก x 3]
B-4 [ลิ้นชัก x 4]
[Deck เพิ่มเติม]
C-1 [ส่วน Paper Deck]
D [ถาดซอง]

iR-ADV

การตั้งค่าแหล่งจ่ายกระดาษ

กล่องโต้ตอบ [แหล่งจ่ายกระดาษ]

[แหล่งจ่ายกระดาษมาตรฐาน]
A-1 [ลิ้นชัก x 1]
A-2 [ลิ้นชัก x 2]
A-3 [Deck x 2 + ลิ้นชัก x 2]
[ลิ้นชัก/ตลับเพิ่มเติม]
B-1 [ลิ้นชัก x 1]
B-2 [ลิ้นชัก x 2]
B-3 [ลิ้นชัก x 3]
B-4 [ส่วนป้อนกระดาษของตลับ 1]
B-5 [ส่วนป้อนกระดาษของตลับ 2]
B-6 [ส่วนป้อนกระดาษของตลับ 3]
B-7 [ส่วนป้อนกระดาษของตลับความจุสูง]
[Deck เพิ่มเติม]
C-1 [ส่วน Paper Deck]
C-2 [POD Deck Lite]
C-3 [Paper Deck หลายลิ้นชัก]
[ชุดแทรก]
D-1 [ชุดการแทรกเอกสาร (ถาด x 2)]
D-2 [ชุดแทรกของชุดพับกระดาษ/ชุดการแทรกเอกสาร (ถาด x 1)]
E [Inserters of Paper Folding Unit]
[ส่วนป้อนซอง]
F-1 [ลิ้นชัก 1]
F-2 [ลิ้นชัก 2]

การตั้งค่าปลายทางการพิมพ์

กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าแหล่งออกของกระดาษ]

A-1 [ถาดสำเนา]
B-1 [ถาดชุดจัดชุดภายใน]
B-2 [ถาดเสริมชุดจัดชุดภายใน]
B-3 [ถาดภายใน 1]
B-4 [ถาดภายใน 2]
C-1 [ถาดชุดจัดชุด 1 [ไม่มีการเรียงชุด]]
C-2 [ถาดชุดจัดชุด 2 [ไม่มีการเรียงชุด]]
C-3 [ถาดชุดจัดชุด 1]
C-4 [ถาดชุดจัดชุด 2]

iR-ADV PRO

การตั้งค่าแหล่งจ่ายกระดาษ

กล่องโต้ตอบ [แหล่งจ่ายกระดาษ]

[แหล่งจ่ายกระดาษมาตรฐาน]
A-1 [Deck x 2 + ลิ้นชัก x 2]
[Deck เพิ่มเติม]
B-1 [ส่วน Paper Deck]
B-2 [POD Deck Lite]
B-3 [Paper Deck หลายลิ้นชัก]
[ชุดแทรก]
C-1 [Document Insertion Unit]
C-2 [ชุดการแทรกเอกสาร (ถาด x 2)]
C-3 [ชุดแทรกของชุดพับกระดาษ/ชุดการแทรกเอกสาร (ถาด x 1)]

การตั้งค่าปลายทางการพิมพ์

กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าแหล่งออกของกระดาษ]

ถาดชุดจัดชุด
A-1 [ถาดชุดจัดชุด 1]
A-2 [ถาดชุดจัดชุด 2]
A-3 [ถาดชุดจัดชุด 1 [ไม่มีการเรียงชุด]]
A-4 [ถาดชุดจัดชุด 2 [ไม่มีการเรียงชุด]]

imagePRESS

การตั้งค่าแหล่งจ่ายกระดาษ

กล่องโต้ตอบ [แหล่งจ่ายกระดาษ]

[แหล่งจ่ายกระดาษมาตรฐาน]
A-1 [ลิ้นชัก x 3]
A-2 [Deck x 1]
A-3 [Deck x 2]
[Deck เพิ่มเติม]
B-1 [POD Deck Lite]
B-2 [POD Deck]
B-3 [POD Deck + POD Deck สำรอง]
B-4 [POD Deck + POD Deck สำรอง x 2]
B-5 [Paper Deck หลายลิ้นชัก]
[ชุดแทรก]
C-1 [Document Insertion Unit]
C-2 [ชุดการแทรกเอกสาร (ถาด x 2)]
C-3 [ชุดการแทรกเอกสาร [iPR C7010VP/6010]]
C-4 [ชุดการแทรกเอกสารหลายลิ้นชัก]
D [ชุดแทรกของ Perfect Binder]
E [ถาดเอนกประสงค์]

การตั้งค่าปลายทางการพิมพ์

กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าแหล่งออกของกระดาษ]

ถาดชุดจัดชุด
A-1 [ถาดชุดจัดชุด 1]
A-2 [ถาดชุดจัดชุด 2]
A-3 [ถาดชุดจัดชุด 1 [ไม่มีการเรียงชุด]]
A-4 [ถาดชุดจัดชุด 1 [iPR C7010VP/6010]]
A-5 [ถาดชุดจัดชุด 2 [iPR C7010VP/6010]]
ชุดป้อนกระดาษ
B-1 [ชุดป้อนกระดาษ a [ป้อนกระดาษ]]
B-2 [ชุดป้อนกระดาษ b [ป้อนกระดาษ]]
B-3 [ชุดป้อนกระดาษ a [ถาดรับกระดาษ]]
B-4 [ชุดป้อนกระดาษ b [ถาดรับกระดาษ]]
B-5 [ชุดป้อนกระดาษ a [ป้อนกระดาษ] [iPR C7010VP/6010]]
B-6 [ชุดป้อนกระดาษ b [ป้อนกระดาษ] [iPR C7010VP/6010]]
B-7 [ชุดป้อนกระดาษ a [ถาดรับกระดาษ] [iPR C7010VP/6010]]
B-8 [ชุดป้อนกระดาษ b [ถาดรับกระดาษ] [iPR C7010VP/6010]]

เครื่องพิมพ์ออลอินวัน

การตั้งค่าแหล่งจ่ายกระดาษ

กล่องโต้ตอบ [แหล่งจ่ายกระดาษ]

[แหล่งจ่ายกระดาษมาตรฐาน]
A-1 [ลิ้นชัก x 1]
A-2 [ลิ้นชัก x 2]
[ลิ้นชัก/ตลับเพิ่มเติม]
B-1 [ลิ้นชัก x 1]
B-2 [ลิ้นชัก x 2]
B-3 [ลิ้นชัก x 3]
B-4 [ส่วนป้อนกระดาษของตลับ 1]
B-5 [ส่วนป้อนกระดาษของตลับ 2]
B-6 [ส่วนป้อนกระดาษของตลับ 3]
[ส่วนป้อนซอง]
C-1 [ลิ้นชัก 1]
C-2 [ลิ้นชัก 2]

การตั้งค่าปลายทางการพิมพ์

กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าแหล่งออกของกระดาษ]

A-1 [ถาดสำเนา]
A-2 [ถาดชุดจัดชุดภายใน]
A-3 [ถาดเสริมชุดจัดชุดภายใน]
A-4 [ถาดภายใน 1]
A-5 [ถาดภายใน 2]