การตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนสำหรับการตั้งค่าตัวเลือกที่ติดตั้งในอุปกรณ์และช่วยให้สามารถใช้ฟังก์ชั่นเฉพาะของอุปกรณ์ได้ เริ่มแรก ให้ใช้โปรไฟล์การกำหนดค่าที่รุ่นเครื่องพิมพ์ตรงกับไดรเวอร์ และเปลี่ยนการตั้งค่าในหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์] จากนั้น ให้ตั้งค่าฟังก์ชั่นอุปกรณ์และข้อมูลตัวเลือก หากคุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นการดึงข้อมูลอุปกรณ์ จะสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นและข้อมูลตัวเลือกได้โดยอัตโนมัติ
ดำเนินการตอบสนองตามสถานการณ์ที่แสดงไว้ด้านล่าง
หากคุณติดตั้งโดยใช้โปรแกรมติดตั้งที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย:
โดยปกติแล้ว ในการติดตั้ง ข้อมูลอุปกรณ์จะถูกเรียกใช้และฟังก์ชั่นอุปกรณ์และข้อมูลตัวเลือกจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ตรงกับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ และตั้งค่า [ข้อมูลอุปกรณ์] เป็น [อัตโนมัติ] ตามขั้นตอนต่อไปนี้
หากคุณติดตั้งโดยใช้โปรแกรมติดตั้งที่มีการเชื่อมต่อ USB:
ระหว่างการติดตั้ง โปรไฟล์การกำหนดค่าสำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์จะถูกตั้งไว้โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นการดึงข้อมูลอุปกรณ์จะไม่สามารถใช้ได้กับสภาพแวดล้อม USB ให้ตรวจสอบโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ตรงกับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้และตั้งค่าฟังก์ชั่นอุปกรณ์และข้อมูลตัวเลือกด้วยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้
หากข้อมูลอุปกรณ์ไม่ถูกเรียกใช้ระหว่างการติดตั้ง หรือหากคุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นอุปกรณ์และตัวเลือกได้:
ให้ตั้งค่าโปรไฟล์การกำหนดค่าและฟังก์ชั่นอุปกรณ์และข้อมูลตัวเลือกโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้
หากคุณเพิ่มตัวเลือกในอุปกรณ์:
ให้ตรวจสอบว่าโปรไฟล์การกำหนดค่าตรงกับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้และตั้งค่าตัวเลือกที่เพิ่มโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้
หากคุณเปลี่ยนรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน:
หลังจากเปลี่ยนพอร์ต ให้ตั้งค่าโปรไฟล์การกำหนดค่าและฟังก์ชั่นอุปกรณ์และข้อมูลตัวเลือกโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เงื่อนไข

การตั้งค่าที่ตัวอุปกรณ์
ถ้าอุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อผ่านพอร์ต WSD จะต้องตั้งค่าเปิด [ใช้การเรียกดู WSD] ไว้แล้ว
ถ้าอุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อโดยระบุพอร์ต TCP/IP มาตรฐานไว้ จะต้องตั้งค่าเปิด [รับข้อมูลการจัดการ เครื่องพิมพ์จากโฮสต์] ไว้แล้ว
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่คู่มือของอุปกรณ์
เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ให้เข้าสู่ในระบบในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Administrators
เมื่อเปลี่ยนรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน: การเปลี่ยนพอร์ต

ขั้นตอน

1.
แสดง [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] จาก [แผงควบคุม] ของ Windows
2.
คลิกขวาที่ไอคอนของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า → เลือก [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์] จากเมนูที่ปรากฏ
หากคุณใช้ไดรเวอร์ที่มีอุปกรณ์หลายรุ่น ให้เลือกรุ่นที่คุณต้องการตั้งค่าหลังจากเลือก [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์]
3.
แสดงหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์]
4.
ตรวจสอบว่าโปรไฟล์การกำหนดค่าเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่คุณใช้หรือไม่ → หากไม่ตรงกับรุ่นเครื่องพิมพ์ ให้คลิก [เปลี่ยน]
หากตั้งค่าโปรไฟล์การกำหนดค่าตรงกับรุ่นเครื่องพิมพ์แล้ว ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 6.
ข้อสำคัญ
หากคุณยังไม่ได้เลือกโปรไฟล์การกำหนดค่าที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ ระบบอาจนำข้อมูลอุปกรณ์ไปใช้ได้ไม่ถูกต้อง ทำให้บางฟังก์ชันในอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ เลือกโปรไฟล์การกำหนดค่าที่เหมาะสมเพื่อแสดงการตั้งค่าที่ต้องการในหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์] การตั้งค่าที่ไม่ปรากฏในหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์] แสดงว่าระบบไม่ได้รับข้อมูลอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้กับการตั้งค่าเหล่านั้น
5.
เลือก [เลือกโปรไฟล์การกำหนดค่าที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ] → คลิก [ตกลง]
เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ไม่ได้ถูกเชื่อมต่ออยู่หรือคุณต้องเลือกโปรไฟล์การกำหนดค่าด้วยตนเอง ให้เลือก [เลือกด้วยตนเอง] → เลือกโปรไฟล์การกำหนดค่าจาก [โปรไฟล์การกำหนดค่า] → คลิก [ตกลง]
6.
ตรวจสอบว่า [ข้อมูลอุปกรณ์] ตั้งค่าอยู่ที่ [อัตโนมัติ] → คลิก [ตกลง]
หาก [ข้อมูลอุปกรณ์] ตั้งค่าอยู่ที่ [อัตโนมัติ] ข้อมูลอุปกรณ์จะถูกเรียกใช้และฟังก์ชั่นอุปกรณ์และข้อมูลตัวเลือกถูกตั้งค่าอัตโนมัติ
หากคุณต้องการเรียกใช้ข้อมูลอุปกรณ์เมื่อคุณเพิ่มตัวเลือก เป็นต้น ให้คลิก [] (เรียกใช้ข้อมูลสถานะอุปกรณ์)
หาก [ข้อมูลอุปกรณ์] ตั้งค่าอยู่ที่ [การตั้งค่าด้วยตัวเอง] ข้อมูลอุปกรณ์จะไม่ถูกเรียกใช้ ให้ตั้งค่าตัวเลือกที่มากับอุปกรณ์และฟังก์ชั่นที่รองรับกับอุปกรณ์ด้วยตนเอง
หมายเหตุ
แม้ว่าคุณจะใช้ฟังก์ชั่นการดึงข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลอุปกรณ์บางรายการต้องตั้งค่าด้วยตนเอง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่คำอธิบายของการตั้งค่าฟังก์ชั่นอุปกรณ์
ในกรณีใดๆ ต่อไปนี้ คุณอาจไม่สามารถรับข้อมูลอุปกรณ์บางส่วนได้ หากเกิดกรณีนี้ให้ตั้งค่าตัวเลือกด้วยตนเอง
เมื่อใช้การเชื่อมต่อ USB
เมื่อใช้อุปกรณ์หรือพอร์ตที่ไม่สามารถรับข้อมูลอุปกรณ์ได้
เมื่อตั้งค่าโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ [การกำหนดค่าพื้นฐาน (เข้ากันได้)] คุณจะไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลอุปกรณ์ได้ ให้ตั้งค่าตัวเลือกด้วยตนเอง
คุณสามารถส่งออกและบันทึกการตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์ในหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์] เป็นโปรไฟล์การกำหนดค่าได้ ด้วยการนำเข้าโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ส่งออก คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดได้ในครั้งเดียว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง