Các yêu cầu hệ thống trong hướng dẫn

Hướng dẫn hoạt động với các trình duyệt web sau đây. Sử dụng hướng dẫn với chức năng script và cookie kích hoạt trong trình duyệt web.
Windows
Internet Explorer 9 và phiên bản mới hơn
Microsoft Edge
Firefox 38 và phiên bản mới hơn
Firefox ESR 38 và phiên bản mới hơn
Chrome 45 và phiên bản mới hơn *
macOS
Safari 8 và phiên bản mới hơn
Firefox 38 và phiên bản mới hơn
Chrome 45 và phiên bản mới hơn *
Linux
Firefox 38 và phiên bản mới hơn
iOS
Safari (iOS 6.0 và phiên bản mới hơn) *
Android
Chrome 45 và phiên bản mới hơn *

* Chỉ khi truy cập sổ tay hướng dẫn trên Internet.