Yêu cầu Hệ thống

Phần này giải thích môi trường hệ thống cần thiết để sử dụng trình điều khiển MF.

Các hệ điều hành

Windows Vista/7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Chỉ dành cho trình điều khiển máy quét và MF Scan Utility hỗ trợ Windows Vista/7/8.1/10.
Chỉ dành cho trình điều khiển máy in (UFR II (V4)/UFRII LT (V4)) hỗ trợ Windows 8.1/10/Server 2012 R2/2016.
Chỉ đối với các trình điều khiển máy in và trình điều khiển máy fax được hỗ trợ trong môi trường mạng trong trường hợp hệ điều hành Máy chủ.
Một số trình điều khiển máy in và trình điều khiển máy fax có thể không được cung cấp tùy theo thiết bị bạn đang sử dụng, quốc gia của bạn, hoặc khu vực của bạn.
LƯU Ý
Để biết về trạng thái hỗ trợ của các hệ điều hành mới nhất và các gói dịch vụ, kiểm tra trên trang web của Canon (http://www.canon.com/).
Để biết thêm chi tiết về môi trường hệ thống cần thiết cho phần mềm khác ngoài MF Scan Utility, tham khảo file Readme cho phần mềm tương ứng.