การพิมพ์ลงบนเอกสารแบบฟอร์ม

คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลทับลงบนเอกสารแบบฟอร์มที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ได้ ฟังก์ชั่นนี้เรียกว่าการพิมพ์แบบโอเวอร์เลย์

การบันทึกแบบฟอร์มลงในอุปกรณ์

1.
เลือก [พิมพ์] จากเมนูในแอป → แสดงหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์
2.
แสดงหน้า [เค้าโครง]
3.
คลิก [โอเวอร์เลย์]
4.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าโอเวอร์เลย์] เลือก [วิธีการประมวลผล] > [สร้างไฟล์ฟอร์ม] → ระบุชื่อไฟล์ใน [ชื่อไฟล์] → แล้วคลิก [ตกลง]
5.
คลิก [ตกลง] ในหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์
6.
คลิก [พิมพ์] หรือ [ตกลง] ในหน้าจอการพิมพ์

การพิมพ์แบบโอเวอร์เลย์

1.
แสดงหน้า [เค้าโครง]
2.
คลิก [โอเวอร์เลย์]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าโอเวอร์เลย์] เลือก [วิธีการประมวลผล] > [ใช้การพิมพ์โอเวอร์เลย์]
4.
คลิก [เรียกใช้ข้อมูลไฟล์ฟอร์ม] → เลือกจากไฟล์ที่ใช้งานจาก [รายการไฟล์]
หากคุณไม่สามารถรับข้อมูลจากอุปกรณ์ได้ ให้ใส่ชื่อไฟล์ฟอร์มใน [ชื่อไฟล์]
5.
เมื่อใช้การพิมพ์แบบสองด้าน ให้เลือกหน้าที่จะใช้การพิมพ์แบบโอเวอร์เลย์ใน [ใช้กับ]
6.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง