การเก็บงานพิมพ์ชั่วคราว

คุณสามารถส่งข้อมูลการพิมพ์ไปที่คิวการเก็บ (พื้นที่การจัดเก็บชั่วคราว) ในอุปกรณ์ได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับการพิมพ์และการตั้งค่าของข้อมูลที่บันทึกไว้โดยใช้แผงควบคุมของอุปกรณ์หรือ Remote UI ได้
1.
แสดงหน้า [หลัก]
2.
เลือก [พัก] จาก [วิธีการส่งออก]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าสำหรับเอกสารที่จะเก็บไว้] ตั้งค่า [ชื่อเอกสาร]
หากคุณต้องการระบุชื่อเอง ให้เลือก [ระบุชื่อ] → ป้อนชื่อ
4.
คลิก [ตกลง]
เมื่อจัดเก็บงานพิมพ์ชั่วคราว คุณสามารถยืนยันหรือตั้งชื่อของข้อมูลได้ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง