การเข้ารหัสและการพิมพ์ข้อมูล

คุณสามารถส่งข้อมูลการพิมพ์ไปที่อุปกรณ์ในรูปแบบการเข้ารหัสได้ คุณลักษณะนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินการข้อมูลและโอกาสที่ข้อมูลจะรั่วไหลในระหว่างเส้นทางการสื่อสารที่ส่งข้อมูลการพิมพ์ เราเรียกฟังก์ชั่นนี้ว่า "การพิมพ์แบบปลอดภัยที่เข้ารหัส"
คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลที่บันทึกไว้โดยใส่รหัสผ่านที่แผงควบคุมของอุปกรณ์
หากต้องการใช้ฟังก์ชั่น "การพิมพ์แบบปลอดภัยที่เข้ารหัส" คุณต้องเปิดใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าวในการตั้งค่าอุปกรณ์

การเปิดใช้งานฟังก์ชั่น "การพิมพ์แบบปลอดภัยที่เข้ารหัส"

1.
แสดงหน้า [สนับสนุน/อุปกรณ์]
2.
คลิก [การตั้งค่าอุปกรณ์]
เมื่อคุณคลิกที่ [การตั้งค่าอุปกรณ์] หน้าจอตั้งค่าการพิมพ์จะปิดลงหลังจากมีหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณยืนยันว่าต้องการบันทึกการตั้งค่าหรือไม่
3.
แสดงหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์]
4.
เปิดใช้งาน [การพิมพ์แบบปลอดภัยที่เข้ารหัส] ใน [รายการตัวเลือก]
ตั้งค่าระดับการเข้ารหัสหากจำเป็น
5.
คลิก [ตกลง]
หมายเหตุ
ในสภาพแวดล้อมที่ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานฟังก์ชั่น CSR (Client Side Rendering) ของ Windows จากด้านเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่น CSR ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้
(1) คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน → คลิก [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์]
(2) แสดงหน้า [การใช้ร่วมกัน] → ตรวจสอบว่าได้เลือก [ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน] → แล้วเลือก [แสดงงานพิมพ์บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์]

การพิมพ์ที่ใช้การเข้ารหัส

1.
แสดงหน้า [หลัก]
2.
เลือก [พิมพ์แบบปลอดภัย] จาก [วิธีการส่งออก]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าการพิมพ์แบบปลอดภัย] เลือก [ใช้รหัสผ่านสำหรับการพิมพ์แบบปลอดภัยที่เข้ารหัส] → ใส่ [รหัสผ่าน] → คลิก [ตกลง]
คุณอาจต้องใส่ PIN แทนรหัสผ่าน
หมายเหตุ
หากคุณบันทึกรหัสผ่านที่ใช้ใน "การพิมพ์แบบปลอดภัยที่เข้ารหัส" เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น จะเป็นการลดความยุ่งยากในการกำหนดการตั้งค่าเมื่อพิมพ์งานได้
หากคุณพิมพ์โดยไม่ตั้งค่ารหัสผ่าน งานพิมพ์จะถูกยกเลิก
หากบันทึกการตั้งค่า "การพิมพ์แบบปลอดภัยที่เข้ารหัส" เป็นรายการโปรด ให้ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน [การกำหนดลักษณะ] > [จัดเก็บข้อมูลการรับรองความถูกต้องในการตั้งค่ารายการโปรด] ในหน้า [สนับสนุน/อุปกรณ์] หาก [จัดเก็บข้อมูลการรับรองความถูกต้องในการตั้งค่ารายการโปรด] ยังปิดใช้งานอยู่ จะไม่มีการบันทึกรหัสผ่านไว้ในรายการโปรด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง