การพิมพ์บนกระดาษแถบชื่อ

คุณสามารถพิมพ์แถบชื่อของกระดาษแถบชื่อได้
1.
แสดงหน้า [การป้อนกระดาษ]
2.
เลือก [เลือกกระดาษตาม] > [ประเภทกระดาษ] → คลิก [การตั้งค่า]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าประเภทกระดาษ] เลือกกระดาษแถบชื่อจาก [ประเภทกระดาษ]
สามารถตั้งค่าขนาดกระดาษแถบชื่อและตำแหน่งที่จะพิมพ์บนตัวแถบชื่อได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
หากไม่จำเป็นต้องตั้งค่า คลิก [ตกลง] เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าประเภทกระดาษ]
4.
คลิก [รายละเอียดแถบชื่อ]
5.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าแถบชื่อ] เลือกขนาดกระดาษจาก [ขนาดกระดาษแถบชื่อ]
6.
เลือก [ออฟเซ็ตตำแหน่งการพิมพ์] → ระบุ [ความกว้างออฟเซ็ต] → คลิก [ตกลง]
หากคุณได้สร้างข้อมูลการพิมพ์โดยเลือกหนึ่งในขนาดกระดาษต่อไปนี้ อย่าเลือก [ออฟเซ็ตตำแหน่งการพิมพ์] ระบบจะเพิ่มส่วนที่เป็นแถบชื่อไว้ในความกว้าง
กระดาษแถบ A4: 223 x 297 มม.
กระดาษแถบชื่อ Letter: 228.6 x 279.4 มม.
7.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง