การแทรกแผ่นกระดาษ

คุณสามารถแทรกแผ่นกระดาษระหว่างหน้าที่ระบุได้
1.
แสดงหน้า [การป้อนกระดาษ]
2.
เลือก [แผ่นแทรก] → คลิก [การตั้งค่า]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าการแทรกแผ่น] เลือก [แผ่นแทรกงาน] จาก [แผ่นที่จะแทรก]
4.
ตั้งค่า [แหล่งจ่ายกระดาษ], [แผ่นแทรกงาน/กระดาษแถบชื่อ] และ [ตำแหน่งการแทรก]
5.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง