การตัดขอบเมื่อสร้างหนังสือที่มีการเย็บมุงหลังคา

เมื่อเย็บเล่มตรงกลางเพื่อทำเป็นหนังสือ คุณสามารถตัดขอบและจัดตำแหน่งขอบกระดาษได้
1.
แสดงหน้า [หลัก]
2.
เลือก [การพิมพ์หนังสือ]
นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่า [การพิมพ์หนังสือ] ในหน้า [เค้าโครง] ได้เช่นกัน
3.
เลือก [เปิด] จาก [ลวดเย็บ] → เลือก [เย็บมุงหลังคา] เป็นตำแหน่งเย็บลวด
นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่า [ลวดเย็บ] ในหน้า [การจัดชุด] ได้เช่นกัน
4.
แสดงหน้า [การจัดชุด]
5.
เลือก [การตัดขอบ]
ตั้งค่าวิธีการปรับความกว้างการตัดขอบได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
6.
คลิก [รายละเอียด]
7.
ในกล่องโต้ตอบ [ปรับความกว้างการตัดขอบ] ตั้งค่าวิธีปรับความกว้างการตัดขอบ
หาก [ปรับตาม] ปรากฏขึ้น เมื่อเลือก [ความกว้างการจัดชุด] จะเป็นการตัดขอบที่ระยะความสูงและความกว้างที่ระบุหลังจากจัดชุด
8.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง