การกดมุงหลังคาเมื่อสร้างหนังสือที่มีการเย็บมุงหลังคา

เมื่อดำเนินการพิมพ์หนังสือแบบเย็บมุงหลังคา คุณสามารถกดส่วนที่เข้าเล่มให้แบนได้
1.
แสดงหน้า [หลัก]
2.
เลือก [การพิมพ์หนังสือ]
นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่า [การพิมพ์หนังสือ] ในหน้า [เค้าโครง] ได้เช่นกัน
3.
เลือก [เปิด] จาก [ลวดเย็บ] → เลือก [เย็บมุงหลังคา] เป็นตำแหน่งเย็บลวด
นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่า [ลวดเย็บ] ในหน้า [การจัดชุด] ได้เช่นกัน
4.
คลิก [การพิมพ์หนังสือ] > [รายละเอียด]
5.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าหนังสือ] เลือก [การกดมุงหลังคา] → ระบุแรงในการกดมุงหลังคาใน [การปรับแต่งการกดมุงหลังคา]
6.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง