ก่อนการใช้งาน

ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ใหม่ล่าสุดจะถูกโพสต์อยู่ที่เว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมการใช้งาน ฯลฯ และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมตามความจำเป็น
เว็บไซต์สากล: http://www.canon.com/
ฟังก์ชั่นที่คุณสามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้
อุปกรณ์ที่ใช้และการตั้งค่าอุปกรณ์
รุ่นเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์
ลำดับตัวเลือก
รุ่นไดรเวอร์
สภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ที่ใช้
การแสดงผลบนหน้าจอ ขั้นตอน ฯลฯ ที่ปรากฏในคู่มืออาจแตกต่างจากการแสดงผลจริง
ในคู่มือนี้จะอธิบายตัวอย่างโดยใช้ Windows 10 (รุ่น 64 บิต)